Change Mirror

Veranderen door meten en interveniëren

Wat is de Change Mirror?

De Change Mirror™ is een geregistreerde propositie van de Open Universiteit. Het gedachtegoed is ontleend aan de denkbeelden van Prof Dr. Th. Homan, die dit samen met Leo Dijkema (Synthetron) en leden van het Onderzoekscentrum voor Implementation and Change Dynamics heeft ontwikkeld tot een instrument voor meten, spiegelen en interveniëren in organisaties die aan het veranderen zijn. Dit instrument is inmiddels in 70 organisaties in verschillende situaties en toepassingen gebruikt.

De Change Mirror houdt de organisatie een spiegel voor en geeft de mogelijkheid om veranderingen te laten ontstaan door spiegelen en reflecteren.

Proces

Een Change Mirror traject bestaat uit een aantal stappen:

  • Vorming van een Ontwerpteam (OT).

Dit is een ‘microkosmos’ (goed afspiegeling qua breedte en hiërarchie) van de organisatie. Zij helpen bij het meten van de juiste zaken, controleren en interpreteren en maken reclame voor het traject in hun eigen afdeling.

  • Onderzoek in 2 stappen.
  1. Synthetron mega chat met de organisatie.
  2. Online enquête.

Met het OT worden de tweede onderzoekstap gepland: het samenstellen van de vragenlijst voor de online enquête (waarin de output van de chat (‘betekenisgeving’) wordt gekoppeld aan de informele netwerken in de organisatie. Ook brengen we de emoties in kaart volgens de methodiek ontwikkeld door Hermans.

Synthetron gaat hierna aan de slag en vat de uitkomsten samen ter presentatie aan het OT. Er wordt een overzicht gemaakt van collectieve betekenisgeving (‘betekeniswolken’ in de termen van Thijs Homan) en in lokale betekenisgeving. Ook worden de emoties in kaart gebracht (volgens het model van Prof. Dr. H.J.M. Hermans).

  • Presentatie aan OT, plannen van terugkoppeling.

De resultaten worden in eerste instantie aan het OT teruggekoppeld. Het OT beoo
rdeelt de waarneming (klopt het, is het begrijpelijk, mag het zo worden getoond aan de organisatie) en plant samen met Synthetron de terugkoppeling. Dat kan op allerlei manieren, afhankelijk van de uitkomst en de opinie van het OT.

  • Terugkoppeling aan de organisatie.


Dit gebeurt vaak in een Large Scale Intervention (LSI), maar kan ook per afdeling of op een andere manier.

Hermans scoreNetwerkplaatje

De Change Mirror is, zo mag wel blijken uit de stappen, veel meer een methode waarbij de metingen gericht zijn op het realiseren van veranderingen dan alleen een onderzoeksmethodiek. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar content (het onderwerp), maar ook naar de sociale context waar de verandering plaats moet vinden en levert het handvatten om de verandering in de organisatie in te bedden. Het is er vooral op gericht dat de medewerkers samen aan de slag gaan en de contractors- of begeleidingszwaarte is veel lager dan bij topdown gedreven veranderingsprocessen met ouderwets instrumentarium en standaard cultuur- en andere vragenlijsten.

Voor de achtergronden en theoretische onderbouwing van het instrument verwijs kunt u hier de White paper van Prof Dr. Thijs Homan vinden of u gaat naar www.changemirror.nl. Voor meer informatie over de Change Mirror: neem contact op met Leo Dijkema of Lucas de Jong.